V o c a l  C o v e r s 

Ebi-Googoosh Medley (Tribute)

Covered by Paknoosh, Sam, Marjan & Ninva

Negaranet Misham (Ebi)

Covered by Sam Ashrafi​​

Atre To (Ebi)

Covered by Paknoosh​​